UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong nhà trường
06/02/2018 | 08:45  | cms-view-count: 3114

Để bảo đảm an ninh, an toàn trong các trường học, góp phần thực hiện thắng lợi công tác giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong nhà trường.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục - đào tạo và các đơn vị liên quan: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các nhà trường.

Tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về âm mưu, phương thức, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giáo dục ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Bồi dưỡng nâng cao khả năng "tự đề kháng" của học sinh, sinh viên trước cám dỗ của mặt trái cơ chế thị trường vàcác tệ nạn xã hội.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, trường trung cấp nghề, Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã tổ chức, hướng dẫn xây dựng mô hình trường học "An toàn về an ninh, trật tự" tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Nắm tình hình, đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động móc nối, kích động học sinh, sinh viên vào các hoạt động chống Đảng, chống Nhà nước. Phối hợp trong trao đổi thông tin, phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật. Phát động tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn có trường học đứng chân, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tài sản cho nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo Ban Giám hiệu các nhà trường thông qua các chương trình đào tạo để giáo dục học sinh, sinh viên kiến thức về an ninh, quốc phòng, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nắm tình hình tư tưởng, quản lý học sinh, sinh viên trong các quan hệ, nhất là các mối quan hệ với đối tượng xấu, quản lý giờ giấc học tập của học sinh, sinh viên. Chỉ đạo các trường THCS, THPT, THPT Dân tộc nội trú;trung tâm GDNN-GDTX; trường Trung cấp nghề từ nay đến hết năm học 2017 - 2018 phải đăng ký, xây dựng, tổ chức hoạt động ít nhất 01 mô hình "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ " về an ninh, trật tự trong nhà trường và xem đây là tiêu chí để xét thi đua hàng năm đối với các nhà trường.

UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các Phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn bảo đảm cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức công tác phối hợp; biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự cho phù hợp với mỗi trường.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tham gia phối hợp, chỉ đạo, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, nhà trường và gia đình trong công tác giáo dục học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Xem chi tiết tại đây

 H.N