Họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh
01/03/2018 | 02:44  | cms-view-count: 2996

Sáng ngày 1/3, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức họp nhằm đánh giá công tác CCHC năm 2017, đề ra kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đồng chí Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì. Các thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; tổ tư vấn CCHC tỉnh cùng tham dự.

Đồng chí Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2017, công tác CCHC tiếp tục được các cấp các ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện và coi đây làm nhiệm vụ trọng tâm của cả tỉnh. Chất lượng quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Công tác kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa TTHC được thực hiện thường xuyên. Trong năm qua, tỉnh đã tổ chức thực hiện đơn giản hóa 51 TTHC thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, môi trường, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý công sản, tài chính; cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định 227 TTHC, cắt giảm 20 % thời gian giải quyết đối với 39 TTHC thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch với cơ quan hành chính, góp phần giải quyết tình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC, giảm tốn kém chi phí đi lại nhiều lần cho người dân và doanh nghiệp. Bộ máy hành chính nhà nước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức từng bước được đổi mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm. Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước cũng được đẩy mạnh. Đến nay, tất cả các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã thực hiện trao đổi văn bản thông qua hệ thống phần mềm văn phòng điện tử của tỉnh. Tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đạt 98%.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được công tác CCHC vẫn còn một số nhiệm vụ triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Nhiều cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch vẫn còn chung chung, không có kế hoạch đầu ra cụ thể. Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng. Cơ sở vật chất ở một số đơn vị chưa được đầu tư đúng mức…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận nêu rõ những mặt mạnh, những khó khăn, vướng mắc cũng như những giải pháp, sáng kiến trong công tác CCHC tại đơn vị, địa phương mình.

Năm 2018 toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt 6 nội dung CCHC, trong đó chú trọng các nhiệm vụ sau: Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong công tác CCHC. Tập trung vận hành hiệu quả Trung tâm hành chính công tỉnh. Đổi mới sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng và công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại 35 xã còn lại của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh và ứng dụng CNTT, mở rộng, triển khai việc tích hợp chứng thực chữ ký số vào hệ thống phần mềm văn phòng điện tử.

Đồng chí Cao Huy kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Cao Huy đã ghi nhận những kết quả đạt được của công tác CCHC trong năm qua. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị bên cạnh những kết quả đạt được cần đánh giá những hạn chế và đưa ra giải pháp khắc phục để công tác CCHC trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy vai trò, thực hiện tốt 6 nội dung CCHC đối với đơn vị, địa bàn mình phụ trách; thực hiện nghiêm công tác báo cáo đúng quy định, phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác CCHC; quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về công tác CCHC. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng.. .

Song Nguyên