THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước
14/04/2017 | 15:56  | View count: 1848

Nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 599-CV/TU ngày 11/4/2017 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Dân vận khéo" năm 2017 và Công văn số 600-CV/TU ngày 12/4/2017 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI , UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã tăng cường triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp theo Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Công văn số 2378/UBND-VX ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

M.L