THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017
17/04/2017 | 07:48  | View count: 1509

Nhằm khắc phục tình trạng suy giảm nguồn lợi thủy sản, phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ đa dạng sinh học ở các thủy vực tự nhiên (các sông, suối, hồ chứa… trên địa bàn tỉnh); đồng thời, tuyên truyền phổ biến về bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là cộng đồng dân cư sinh kế bằng nguồn lợi thủy sản, vừa qua UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017.

Việc thả cá giống dự kiến sẽ được thực hiện tại Hồ Trung tâm - Thị xã Gia Nghĩa, với mục tiêu trong năm 2017, thả 14.000 con giống (tương đương 355 kg) thủy sản các loại. Đối tượng, số lượng, kích cỡ và khối lượng giống dự kiến thả như sau:

Cá Lăng đuôi đỏ: 1.500 con, kích cỡ 8-10 cm/con, trọng lượng 20-25 gam/con, tổng khối lượng (KL) 35 kg;

Cá Trắm cỏ: 2.100 con, kích cỡ 12-14 cm/con, trọng lượng 25-35 gam/con, tổng KL 70 kg;

Cá Chép: 3.200 con, kích cỡ 6-8 cm/con, trọng lượng 20-25 gam/con, tổng KL 80 kg;

Cá Trôi: 2.000 con,kích cỡ 10-12 cm/con,  trọng lượng 20-25 gam/con, tổng KL 50 kg;

Cá Mè hoa: 700 con, kích cớ 12-14 cm/con, trọng lượng 25-30 gam/con, tổng KL 20 kg;

Cá Rô phi: 4.500 con, kích cỡ 6-8 cm/con, trọng lượng 20-25 gam/con, tổng KL 100 kg.

Công tác thả cá giống sẽ được kết hợp với công tác tuyên truyền  để phổ biến pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến người dân. Các nội dung tuyên truyền gồm: Luật Thủy sản năm 2003; Quy định kích thước mắt lưới nhỏ nhất tại bộ phận tập trung cá của ngư cụ khai thác thủy sản nước ngọt (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản); Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (ban hành kèm theo Thông tư số 89/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Kích thước tối thiểu của các loài thủy sản kinh tế sống trong các vùng nước tự nhiên được phép khai thác (ban hành kèm theo Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Tổng kinh phí để thực hiện kế hoạch là 52,8 triệu đồng, bao gồm nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước (49,8 triệu đồng) và các nguồn vốn hợp pháp khác (3 triệu đồng).

UBND tỉnh giao việc tổ chức, thực hiện các nội dung của kế hoạch này cho các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; UBND thị xã Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan. Cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện việc thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản của các đơn vị, địa phương; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chỉ đạo Trung tâm giống thủy sản chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư để triển khai việc thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản theo kế hoạch đã được phê duyệt; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Chủ động phối hợp với UBND thị xã Gia Nghĩa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông… tổ chức thực hiện Kế hoạch này và thực hiện công tác tuyên truyền về việc thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính: Trình UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn vốn ngân sách hàng năm cho hoạt động thả cá giống tài tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông,...) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thị xã Gia Nghĩa thực hiện việc tuyên truyền, đưa tin về Lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân biết tham gia hưởng ứng; đồng thời, phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

UBND thị xã Gia Nghĩa: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên đã được phê duyệt và tham gia Lễ thả cá tại địa phương; Chỉ đạo các phòng, ban chức năng của thị xã, UBND các phường liên quan tăng cường công tác tuần tra, quản lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng đánh bắt cá trên hồ bằng các biện pháp tận diệt, tận thu, hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xem xét, chỉ đạo.

Sam Nguyễn