THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm
18/04/2017 | 15:30  | View count: 2863

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và khuyến khích các tổ chức kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

Ảnh minh họa

 

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1912/UBND-NN yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 14/8/2015 và Kế hoạch hành động Năm cao điểm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 của UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết chăn nuôi, giết mổ tập trung giai đoạn 2015 và định hướng đến năm 2020 của địa phương theo quy định; gắn việc thực hiện quy hoạch vào nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Xác định lộ trình, từng bước đình chỉ hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.  Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ việc chấp hành vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Tthường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm trong khâu bán lẻ tại các chợ của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người kinh doanh và người tiêu dùng chỉ sử dụng các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan chức năng.

Công an tỉnh, Sở Công thương: Chỉ đạo các lực lượng chuyên môn, Công an các huyện, thị xã, Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên ngành thú y kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động giết mổ động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; vi phạm về yêu cầu vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế dùng làm thực phẩm. Kiểm tra, chấn chỉnh các hành vi vi phạm liên quan tới đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khâu bán lẻ sản phẩm động vật tươi sống tại các chợ ở khu vực đô thị và nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ ở các huyện, thị xã; kiểm tra định kỳ các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn và tổ chức tái kiểm tra 100% cơ sở giết mổ động vật loại C.

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thẩm định và hướng dẫn các tổ chức, cá lập thủ tục đầu tư dự án xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ và đưa các dự án xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung vào hợp phần của một số dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn triển khai trên địa bàn tỉnh.

Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, ưu tiên nguồn vốn cho vay và hỗ trợ lãi suất theo quy định đối với các dự án xây dựng cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh.

Sở Công thương, tăng cường hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư công nghệ trong các cơ sở giết mổ động vật tập trung. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức, sắp xếp hệ thống bán, buôn, bán lẻ sản phẩm gia súc, gia cầm sau giết mổ bảo đảm an toàn thực phẩm tại các siêu thị, chợ đầu mối,… để thuận tiện cho người tiêu dùng.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập các Hợp tác xã giết mổ gia súc, gia cầm trên cơ sở các hộ kinh doanh giết mổ, các hộ chăn nuôi, các trang trại để gắn kết đầu tư nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm trong chăn nuôi. Hướng dẫn, phổ biến và đề xuất các chính sách hỗ trợ cho các Hợp tác xã sau khi được thành lập, tạo điều kiện thuận lợi cho các Hợp tác xã chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm hoạt động có hiệu quả, đảm bảo an toàn thực phẩm và điều kiện vệ sinh thú y.

         H.N