THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
11/07/2017 | 16:18  | View count: 3507

Ngày 11/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3607/UBND-KGVX chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân bổ sung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ cho đối tượng đặc biệt khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Kế hoạch hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đẩy mạnh vận động các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp tại địa phương để tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo hướng lồng ghép vào nguồn vốn hỗ trợ theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg.

Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh việc tuyên truyền, tham gia vận động người dân, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp ủng hộ bằng tiền, vật liệu xây dựng hoặc ngày công lao động để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà ở.

Theo thực tế, với mức vay ưu đãi chỉ 25 triệu/hộ một số đối tượng đặc biệt khó khăn như: người già cả, neo đơn, các hộ sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số,… sẽ rất khó tìm đủ nguồn vốn để xây dựng nhà do ít khả năng huy động nguồn lực từ gia đình, họ hàng. Đối với các đối tượng này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp phối hợp, tham gia hỗ trợ và tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Giao UBND các huyện, thị xã: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp tại địa phương tham gia ủng hộ bằng nhiều hình thức để xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo như: Mô hình chính quyền các xã bảo lãnh để các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng cấp cho người dân làm nhà trước, sau khi người dân nhận tiền hỗ trợ hoặc tiền vay ngân hàng thì hoàn trả cho người bán. Nghiên cứu, phát động Chương trình "Bán hàng không lợi nhuận cho các hộ nghèo xây dựng nhà ở";...

Để hỗ trợ người dân cải thiện nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo, căn cứ tình hình thực tế của địa phương chủ động cân đối, bố trí một phần ngân sách để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà ở theo kế hoạch hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm, nêu cao tinh thần "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Sam Nguyễn