THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng
13/07/2017 | 08:46  | View count: 3574

Ngày 12/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Theo đó, UBND tỉnh công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05  thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đạt cấp độ 2. Sở Y tế tổ chức niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế, công khai lên Trang thông tin điện tử của đơn vị đạt mức cấp độ 2 để tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng.

H.N