THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác thu NSNN 6 tháng cuối năm
04/08/2017 | 09:43  | View count: 1562

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác thu NSNN 6 tháng cuối năm 2017.

Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2017 là 870.502 triệu đồng, đạt 58% dự toán Trung ương, 53% dự toán địa phương và tăng 25% so với thực hiện cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa 812.244 triệu đồng, đạt 55% dự toán Trung ương, 51% dự toán địa phương và tăng 21% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; thu xuất nhập khẩu 50.034 triệu đồng, đạt 263% so với dự toán; thu quản lý qua ngân sách là 8.224 triệu đồng, đạt 30% dự toán, bằng 63% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 vẫn còn những hạn chế, vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Cục Thuế tỉnh: Tập trung rà soát các khoản thu, sắc thuế, chú trọng khai thác nguồn thu từ hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, xây dựng cơ bản, tăng cường quản lý kê khai thuế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chống thất thu thuế, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thuế và các hành vi mua bán hoá đơn để chiếm đoạt tiền thuế. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và khơi thông nguồn thu. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung góp phần tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế và nộp thuế điện tử có hiệu quả,...Thực hiện tốt Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP về thực hiện tăng cường công tác nộp thuế, hoàn thuế điện tử, công khai cơ sở dữ liệu hoàn thuế, cấp mã số thuế tự động, giải quyết 100% các khiếu nại của người nộp thuế, đặc biệt là giảm thời gian làm các thủ tục khai và nộp thuế cho doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra tổ chức, cá nhân không đăng ký kinh doanh nhưng thực tế có kinh doanh để đưa vào quản lý thuế. Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế và đôn đốc số thuế truy thu, xử phạt qua kiểm tra, kịp thời nộp thuế vào NSNN. Tiếp tục thực hiện rà soát, phân loại nợ; giao chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng bộ phận, từng công chức. Đẩy mạnh việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, rà soát danh sách nợ thuế để phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan để xử lý và thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào NSNN.

Giao các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông, Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBND các huyện, thị xã: Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan triển khai đôn đốc, có biện pháp mạnh đối với các trường hợp đã được giao đất nhưng còn nợ tiền sử dụng đất nộp ngay vào NSNN theo chỉ đạo của UBND tỉnh; phối hợp trong thu thuế xây dựng cơ bản vãng lai phát sinh trên địa bàn, yêu cầu các đơn vị thi công phải thực hiện nghĩa vụ thuế trước khi thanh toán tiền theo từng hạng mục công trình. Phối hợp hơn nữa với Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thị xã thực hiện quyết liệt trong công tác thu NSNN tại địa phương nói chung và công tác thu nợ, cưỡng chế nợ thuế nói riêng.

H.N