THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp
09/08/2017 | 10:26  | View count: 1375

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Thời gian qua, công tác hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được các cấp chú trọng, tập trung tháo gỡ, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế  xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số đơn vị có thái độ đùn đẩy, thiếu trách nhiệm dẫn đến một số kiến nghị của doanh nghiệp chưa được giải quyết đến kết quả cuối cùng. Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quyết định 1391/QĐ-UBND, ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác hỗ trợ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai dự án; trường hợp kiến nghị vượt quá thẩm quyền, báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh xem xét quyết định.

Các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở, ngành, địa phương không được giải quyết, tháo gỡ đến kết quả cuối cùng, đúng hạn định thì thủ trưởng đơn vị đó hoàn toàn chịu trách nhiêm trước Chủ tịch UBND tỉnh và được xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Định kỳ hàng tháng các đơn vị tổng hợp báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

M.L