THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy
10/08/2017 | 10:21  | View count: 1295

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế  và Công an tỉnh  chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.        

Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, các đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ Công văn số 8068/VPCP-KGVX ngày 02/8/2017 của Văn phòng Chính phủ, về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Quốc gia, thực hiện rà soát toàn bộ các văn bản triển khai công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy của tỉnh đã ban hành; tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy của tỉnh.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan, khẩn trương tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; xây dựng biện pháp tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy bảo đảm hiệu quả.

Giao Sở Y tế thực hiện tốt việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh theo quy định.

H.N