THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông năm 2018
10/08/2017 | 16:50  | View count: 1327

Ngày 10/8, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã bám sát nội dung, chủ động chuẩn bị và tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông năm 2018 tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 26 tháng 7 năm 2017.

M.L