THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Bãi bỏ 21 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám, chữa bệnh
29/08/2017 | 16:41  | View count: 995

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Sở Y tế.

Theo đó, bãi bỏ 21 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh tại Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và sửa đổi, bổ sung 29 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đạt mức độ 2.

Sở Y tế tổ chức niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế; công khai lên Trang thông tin điện tử của đơn vị đạt mức mức độ 3 để tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết tại file đính kèm

M.L