THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quy định trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về CTTN
30/08/2017 | 11:11  | View count: 1104

Thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy định trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về CTTN.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của ngành, lĩnh vực hàng năm và từng giai đoạn; tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Hàng năm, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có trách nhiệm gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan đối với thanh niên.Hướng dẫn các phòng, ban thuộc UBND các huyện, thị xã thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, lĩnh vực.

UBND các huyện, thị xã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Lồng ghép chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm và từng giai đoạn. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên tại địa phương…

UBND các xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên theo phân cấp ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

UBND tỉnh cũng quy định trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về CTTN.  

Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm

H.N