THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp
08/09/2017 | 15:06  | View count: 1110

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, thủ tục mới ban hành là thủ tục Thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đạt cấp độ 2.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; công khai lên Trang thông tin điện tử của đơn vị đạt mức cấp độ 2 để tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng.

M.L