THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Báo chí
08/09/2017 | 15:16  | View count: 1177

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này là 02 thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời bãi bỏ thủ tục "Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)" lĩnh vực Báo chí tại Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đạt cấp độ 2.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông; công khai lên Trang thông tin điện tử của đơn vị đạt mức cấp độ 2 để tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng.

M.L