THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 407/TBVPCP
11/09/2017 | 10:28  | View count: 1579

Thực hiện Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 31/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng cải cách thủ tục hành chính về công tác cải cách thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thi hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4608/UBND-NC ngày 24/8/2017).

2. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và cập nhật, công khai kết quả xử lý trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã; kịp thời tham mưu UBND tỉnh khen thưởng những cơ quan, cá nhân, đơn vị làm tốt và đề xuất xử lý nghiêm khắc những cơ quan, đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng theo quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong phục vụ nhân dân.

3. Giao Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính trong việc rà soát, đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và đối thoại với doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để kịp thời loại bỏ những thủ tục hành chính đang là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào giới thiệu những kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính; biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính cũng như phản ánh về những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; những cán bộ, công chức gây cản trở quá trình cải cách hành chính tại địa phương.

Xem chi tiết tại file đính kèm

M.L