Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1379/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu năm 2016

23/08/2017 Nguyễn Bốn
1374/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Nông (Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (đợt 2))

22/08/2017 Nguyễn Bốn
1373/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông (Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư)

22/08/2017 Nguyễn Bốn
1369/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ nội dung tại Khoản 13, Điều 1; điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 của Quyết định số 1420/QĐ-BND ngày 21/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 

22/08/2017 Nguyễn Bốn
1276/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng Trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông (Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư)

22/08/2017 Nguyễn Bốn
1375/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông (Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư)

22/08/2017 Nguyễn Bốn
1334/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh mục các tiểu dự án đầu tư hỗ trợ cho các tổ chức nông dân, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông

15/08/2017 Trương Thanh Tùng
1327/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông

14/08/2017 Trần Xuân Hải
1325/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông

14/08/2017 Nguyễn Bốn
1324/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Phần mềm Văn phòng điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông

14/08/2017 Nguyễn Bốn
1321/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

14/08/2017 Nguyễn Bốn
1318/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Các công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Đắk G’long

11/08/2017 Trần Xuân Hải
1298/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà làm việc phòng một cửa, cải tạo hạ tầng kỹ thuật Trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông 

07/08/2017 Nguyễn Bốn
1296/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (đợt 1) Công trình: Xây dựng Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông

04/08/2017 Nguyễn Bốn
1295/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Xây dựng Trụ sở Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn tỉnh

04/08/2017 Nguyễn Bốn
1278/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục, công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc nguồn vốn chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2017 02/08/2017 Nguyễn Bốn
1283/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non tư thục của Công ty TNHH Phú Sơn

02/08/2017 Nguyễn Bốn
1269/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành thuộc Dự án: Cụm công trình thủy lợi Đắk Rồ - Đắk Diêr, tỉnh Đắk Nông Công trình: Thủy lợi Đắk Diêr

01/08/2017 Nguyễn Bốn
1259/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức.

31/07/2017 Trần Xuân Hải
1260/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 -2020.

31/07/2017 Trần Xuân Hải