Phải có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính quá hạn
cms-publish-date 09/05/2018 | 05:00  | cms-view-count: 3007

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính quá hạn

Qua theo dõi, tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp, số hồ sơ giải quyết quá hạn chiếm tỉ lệ thấp. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành nghiêm việc thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để hồ sơ quá hạn theo quy định tại Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định về cơ chế hoạt động và tiêu chuẩn công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp; chưa cập nhật kết quả giải quyết trên phần mềm Một cửa điện tử. Để xử lý vấn đề nêu trên, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số: 391/VPUBND-KSTT ngày 09/5/2018 thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chủ động, tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo thời gian theo quy định. Cơ quan, đơn vị nào để xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn phải có văn bản xin lỗi gửi cá nhân, tổ chức; đồng thời gửi về Trung tâm Hành chính công (đối với cấp tỉnh), Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (đối với UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo.

Đối với các cơ quan, đơn vị được trang bị phần mềm Một cửa điện tử phải kịp thời cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm; không để xảy ra tình trạng đã giải quyết hồ sơ nhưng chưa cập nhật trên phần mềm và ngược lại.

Trung tâm Hành chính công - Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức khi hồ sơ quá hạn của các Sở, Ban, ngành; định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Cổng thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng tải công khai văn bản xin lỗi của các cơ quan, đơn vị lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính quá hạn tại địa phương; định kỳ hàng quý, năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (lồng ghép nội dung trong báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính)./.

Xương Rồng