Bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2011
cms-publish-date 15/12/2017 | 09:19  | cms-view-count: 3351

Buổi chiều ngày 14/12, ngày làm việc cuối cùng kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất ban hành 23 Nghị quyết.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND thống nhất thống qua 23 nghị quyết gồm: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu-chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018; Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020 và việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã trung hạn và hàng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định các mức chi về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020; Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và dịch vụ y tế xã hội hóa trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 22 ngày 15/10/2010 của HĐND tỉnh Đắk Nông quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết đặt tên đường (giai đoạn 2) trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được vay vốn tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội; Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; Nghị quyết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất , chuyển mục đích sử dụng để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2018; Nghị quyết quy định biểu mẫu và thời hạn gửi kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm, dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán hằng năm, thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán; Nghị quyết quy định thưởng vượt dự toán thu ngân sách nhà nước từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết quy định việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết về kết quả giám sát cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai và dân cư giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình thủy lợi giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp


Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: năm 2018, dự báo có khả năng phát triển hơn nhưng vẫn tiếp tục tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai đồng bộ, đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; đặc biệt là Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 Khóa XI về nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, tập trung đột phá phát triển kinh tế tư nhân, lấy năm 2018 là năm phát triển kinh tế tư nhân để cùng với doanh nghiệp tạo động lực cho sự phát triển. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng và sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư; chú trọng tạo chuyển biến rõ rệt trong khai thác tiềm năng lợi thế đối với các nhóm ngành trụ cột của tỉnh; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng tạo tính kết nối cao; đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, trọng tâm là giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

 

Tấn Lê