Đồng chí Võ Đình Tín phát biểu về Luật Quy hoạch tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV, sáng ngày 25/10/2017
Publish date 26/10/2017 | 08:48  | View count: 2744

Sáng ngày 25/10, đồng chí Võ Đình Tín đã phát biểu về Luật Quy hoạch tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV

Đồng chí Võ Đình Tín phát biểu tại kỳ họp

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Qua nghiên cứu Dự thảo Luật Quy hoạch trình ra Quốc hội lần nay tôi đánh giá rất cao Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 và cũng nhất trí với với Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Quy hoạch của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Để hoàn chỉnh Dự án Luật tôi xin góp ý thêm một số nội dung cụ thể như sau.

Thứ nhất, về sự cần thiết ban hành Luật quy hoạch: Hiên nay còn nhiều chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật của Việt Nam liên quan đến hoạt động quy hoạch; nhằm hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động quy hoạch, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương thì việc ban hành luật này là cần thiết, giải quyết được sự chồng chéo trong quy hoạch giữa các ngành,lĩnh vực như hiện nay. Việc tích hợp các ngành, lĩnh vực vào trong quy hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai quy hoạch có hệ thống, đồng bộ và hiệu quả. Việc tập trung thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thuộc Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 36 của dự thảo Luật sẽ chấm dứt tình trạng mỗi bộ, ngành, địa phương phê duyệt quá nhiều quy hoạch, chồng lấn, không thống nhất, chồng chéo, không gắn với nhu cầu sử dụng cũng như nguồn lực thực hiện dẫn đến tình trạng xung đột mang tính liên ngành, xung đột giữa các địa phương; quy hoạch không thực hiện được, gây lãng phí nguồn lực đất nước, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của quy hoạch.

Thứ Hai, về mối quan hệ giữa các loại quy hoạch tại Khoản 3 Điều 6 quy định quy hoạch cấp tỉnh phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; trường hợp quy hoạch tỉnh mâu thuẫn với quy hoạch vùng thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch cấp quốc gia. Tại  Điều 54 về căn cứ điều chỉnh quy hoạch là những vấn đề mới tác động đến việc thực hiện quy hoạch. Ở hai nội dung trên có sự chồng chéo vì khi lập quy hoạch cấp tỉnh phải phù hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh khi phát sinh các vấn đề tác động đến việc thực hiện quy hoạch thì không thể điều chỉnh theo Điều 54, vì nếu điều chỉnh quy hoạch cấp tỉnh sẽ không còn phù hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia. Do đó, phải chờ quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia điều chỉnh mới được điều chỉnh quy hoạch cấp tỉnh.

Thứ Ba, về chi phí cho hoạt động quy hoạch tại Điều 9 đề nghị không nên quy định sử dụng kinh phí từ vốn đầu tư công cho hoạt động quy hoạch. Vì trong Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn không quy định cụ thể về kinh phí lập quy hoạch sử dụng kinh phí từ vốn đầu tư công. Việc xây dựng hoạt động đầu tư công hàng năm trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn, Dự thảo Luật quy định sử dụng vốn đầu tư công trong lập quy hoạch sẽ gây khó khăn trong việc lập và điều chỉnh quy hoạch. Đề nghị tiếp tục sử dụng nguồn từ "sự nghiệp kinh tế" như hiện nay. 

Văn Nam