TIN NỔI BẬT

Chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai
Ngày đăng 13/09/2017 | 14:29  | View count: 2639

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5046/UBND-NN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã về việc chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Trung tâm hành chính công giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả nhất định, góp phần chung trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại cơ quan nhà nước còn chậm so với thời gian quy định; thái độ làm việc của một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc giải quyết thủ tục hành chính còn phiền hà, sách nhiễu, tùy tiện… gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên,  UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc việc tăng cường phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 02/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 7/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính về đất đai; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn và giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai, tạo sự thống nhất trong quản lý và cung cấp dịch vụ về đất đai trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, tiêu cực trong quá trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai tại các Chi nhánh.

UBND các huyện, thị xã: Chấn chỉnh ngay thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã; cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường; địa chính các xã, phường, thị trấn trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại cơ sở; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, cửa quyền, hách dịch, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ. Củng cố bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại cấp huyện, xã; bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, có phẩm chất, đạo đức tốt để hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa; hạn chế đến mức tối đa tình trạng hồ sơ đã nhận, nhưng không thể giải quyết được hoặc phải hướng dẫn nhiều lần; chấm dứt tình trạng hồ sơ các cơ quan chức năng đã giải quyết xong, nhưng chậm trả Giấy chứng nhận cho chủ sử dụng đất. Đối với xã, phường, thị trấn nào để xảy ra sai phạm thì Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thị xã.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại cấp huyện, xã; có phương án luân chuyển, điều động đối với những trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất, đạo đức; khi phát hiện vi phạm cần phải xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, trục lợi, thực hiện không hết chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.

H.N