Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII)
26/10/2017 | 01:40  | cms-view-count: 2910

Ngày 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6

Theo đó, Hội nghị Trung ương 6 đã thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế -xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới"; Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Hội nghị Trung ương 6 cũng đã tiến hành một số công việc quan trọng khác; trong đó có việc bầu bổ sung Ban Bí thư Trung ương Đảng và xem xét kỷ luật cán bộ, đảng viên theo Điều lệ Đảng.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh tham dự hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được thông tin một số tình hình thời sự trong nước, quốc tế, biển Đông; nhận diện và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng Internet.

Tỉnh ủy đề nghị, cấp ủy các cấp khẩn trương triển khai việc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân

Về định hướng công tác trong thời gian tới, đồng chí Hà Trung Ký đề nghị, cấp ủy các cấp theo chức năng, nhịệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai việc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương  6 tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền năm APEC 2017 và Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Các cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên trong tỉnh tích cực, chủ động tuyên truyền, cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017. Công tác tuyên truyền về kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về việc tạo thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp phát triển cũng cần được chú trọng...

Theo Đăk Nông Online