Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 16, Chỉ thị 17 của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, tuyên truyền miệng
18/01/2018 | 03:23  | cms-view-count: 3480

* Công tác chính trị tư tưởng phải được quan tâm, đặt lên hàng đầu.

Ngày 18/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16 (khóa X) "Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới" và Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) "Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới".  

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu, cấp ủy đảng các cấp  phải thống nhất nhận thức công tác chính trị tư tưởng phải được quan tâm hàng đầu

Theo đánh giá, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16, công tác tư tưởng, lý luận, báo chí được chú trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng, giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất. Đây là nhân tố tác động, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn trong quá trình phát triển của Đắk Nông.

Việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng cao. Sự phối hợp, gắn kết giữa hoạt động tư tưởng, lý luận với các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Công tác giáo dục lý luận chính trị từng bước đổi mới, cải tiến phương thức theo hướng coi trọng chất lượng, mở rộng đối tượng, đa dạng hóa chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng. Tư tưởng chính trị, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được triển khai tìm hiểu, nắm bắt thường xuyên.

Nhiều đề án phát triển hạ tầng, thiết chế văn hóa ở cơ sở và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống được triển khai và từng bước hình thành môi trường hưởng thụ văn hóa lành mạnh của nhân dân. Nội dung biên soạn lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ được chú trọng. Hoạt động báo chí có những bước tiến vượt bậc, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tiên phong trong tiếp cận, đổi mới công nghệ.

Các nghị quyết, chỉ thị  của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, tuyên truyền miệng được chú trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng

Về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17 cho thấy, công tác tuyên truyền miệng được chú trọng đổi mới, tăng cường đưa thông tin về cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên các cấp luôn được quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả.

Đến nay, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh có 43 người, cấp huyện và tương đương có 207 người và 1.208 tuyên truyền viên. Nội dung, phương thức tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu kịp thời, chính xác, nâng cao tính chiến đấu, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó, chủ động, tích cực đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, góp phần phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Ngô Thanh Danh tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 16

Các tham luận và ý kiến của các đại biểu tại hội nghị cũng làm phong phú thêm nội dung các báo cáo tổng kết nghị quyết, chỉ thị cũng như nêu rõ những hạn chế, khó khăn trong triển khai thực hiện và kiến nghị một số vấn đề, giải pháp để việc triển khai thực hiện công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, tuyên truyền miệng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

Đồng chí Ngô Thanh Danh tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 17

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh yêu cầu, cấp ủy đảng các cấp cần phải thống nhất nhận thức rằng: Công tác chính trị tư tưởng phải được quan tâm, đặt lên hàng đầu. Việc thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất từ nhận thức đến hành động thực tiễn là nhân tố quyết định để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra. Mặt khác, mục tiêu của công tác chính trị phải đạt được là giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng; bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội về lập trường, thái độ chính trị; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 16 trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, gắn với việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, đề án của tỉnh về lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí đã ban hành. Cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị trước vận mệnh của Đảng, của chế độ, xác định rõ tính chính trị tư tưởng trong từng nhiệm vụ, từng vị trí việc làm. Đối với hoạt động báo chí, truyền thông song song với đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, phát triển hệ thống cần tập trung đầu tư nhân lực, kỹ thuật, phương tiện để Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở đủ sức chiếm lĩnh, giữ vững khả năng cung cấp thông tin, dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội.

Đồng chí Hà Trung Ký tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 16

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 16 và Chỉ thị số 17.

Theo ĐắkNông Online