Khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn trên địa bàn tỉnh
09/07/2018 | 03:22  | cms-view-count: 2492

Qua Báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính Quý II/2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cho thấy công tác Kiểm soát thủ tục hành chính về cơ bản đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt là số lượng hồ sơ quá hạn so với thời gian quy định còn chiếm tỷ lệ cao, nội dung báo cáo chưa đảm bảo theo yêu cầu…Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3258/UBND-KSTT ngày 6/7/2018 để chỉ đạo nội dung này.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động, tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng thời hạn quy định, không để xảy ra tình trạng quá hạn trong Quý III, Quý IV năm 2018. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính là một trong những tiêu chí quan trọng để chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Do đó, cơ quan, đơn vị nào để xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

Cũng tại Công văn này, UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả công tác Kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo nội dung và thời hạn theo quy định, tránh trường hợp tổng hợp số liệu báo cáo không chính xác, gây ảnh hưởng đến công tác tổng hợp báo cáo chung trên địa bàn tỉnh. Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên.

 Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để xem xét, chỉ đạo.

H.M