TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sơ kết công tác Cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2017
13/07/2017 | 15:54  | View count: 2650

Ngày 13/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Theo báo cáo, thời gian qua, công tác CCHC tiếp tục được các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh  quan tâm và tích cực triển khai thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã triển khai thực hiện hoàn thành trên 50% kế hoạch cải cách hành chính; 09/19 nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị


Cùng với việc chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo CCHC tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác CCHC, kịp thời tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đa số đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

Đến nay, 100% các sở, ban, ngành và UBND các cấp đã bố trí bảng niêm yết công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; đồng thời công khai trên Cổng TTĐT của tỉnh và trên trang TTĐT các cơ quan, đơn vị. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã áp dụng đến 100% các cơ quan hành chính nhà nước. Hầu hết các cơ quan đơn vị đã chủ động kiện toàn, sắp xếp, bố trí đủ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo quy định và thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh.

Thực hiện cải cách thể chế và thủ tục hành chính, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý về bảo vệ rừng, lĩnh vực đầu tư kinh doanh. Đến nay, đã có 51 văn bản được rà soát, trong đó, đề nghị xử lý 32 văn bản không còn phù hợp. Hiện tỉnh đã tiến hành rà soát và lập danh mục 12 văn bản có nội dung liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, tham mưu xử lý theo quy định. Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung kiểm tra, rà soát các TTHC thuộc phạm vi, đối tượng quản lý; ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền; đồng thời phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền đối với 223 TTHC.

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế, UBND tỉnh đã trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm tra 90 trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế. Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt 16 Đề án tinh giản biên chế của 16 cơ quan, đơn vị, bao gồm: 13 sở, ban, ngành và 03 huyện.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã áp dụng phần mềm quản lý văn bản  trong hoạt động hành chính nhà nước; 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện được cấp Giấy chứng nhận và áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IOS 9001:2008.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số PAPI năm 2016 của tỉnh, thông qua đó, đề ra các giải pháp nhằm cải thiện, nâng các chỉ số về CCHC, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, và doanh nghiệp; đồng thời, thông qua dự thảo Đề án nâng cao chỉ số CCHC tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo.

Theo báo cáo, năm 2016, Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Đắk Nông đạt 35,89 điểm, tăng 2,41 điểm và tăng 24 bậc so với năm 2015, nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước, đứng thứ 31/63 tỉnh thành và đứng đầu trong khu vực Tây Nguyên.

Tuy nhiên, về chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) năm 2016 do Bộ Nội vụ đánh giá, tỉnh Đắk Nông chỉ đạt 68,14/97,5 điểm, giảm so với năm 2015 là 14,27 điểm, xếp thứ 55/63 tỉnh thành, tụt 3 bậc so với năm 2015.

Về nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017, các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương cần tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn thành 100% nhiệm vụ theo đề ra theo Kế hoạch CCHC năm 2017; triển khai công tác CCHC đồng bộ trong hệ thống các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ có trách nhiệm tiếp tục chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung liên quan đến Quyết định 1274/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động "nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020", phấn đấu trong năm 2017 ít nhất duy trì thứ hạng số 31 như năm 2016.

Sam Nguyễn