Ban hành tiêu chu?n, ??nh m?c s? d?ng máy móc, thi?t b? chuyên dùng trang b? cho các c? quan, t? ch?c, ??n v? trên ??a bàn t?nh ??k Nông
cms-publish-date 06/12/2018 | 02:01  | cms-view-count: 3

Ngày 05/12/2018 UBND t?nh ký Quy?t ??nh s? 33/2018/Q?-UBND v? ban hành tiêu chu?n, ??nh m?c s? d?ng máy móc, thi?t b? chuyên dùng trang b? cho các c? quan, t? ch?c, ??n v? trên ??a bàn t?nh ??k Nông.

??i t??ng áp d?ng là các c? quan nhà n??c; các T? ch?c chính tr?; các T? ch?c chính tr? - xã h?i; U? ban nhân dân các huy?n, th? xã; ?y ban nhân dân xã, ph??ng, th? tr?n; Các ??n v? s? nghi?p ??m b?o chi th??ng xuyên và chi ??u t?; và không áp d?ng cho các ??i t??ng thu?c l?nh v?c y t?, giáo d?c và ?ào t?o.

Theo ?ó, tiêu chu?n, ??nh m?c s? d?ng máy móc, thi?t b? chuyên dùng trang b? cho các c? quan, t? ch?c, ??n v? trên ??a bàn t?nh ??k Nông, c? th? nh? sau: Tiêu chu?n, ??nh m?c s? d?ng máy móc, thi?t b? chuyên dùng có giá mua d??i 500 tri?u ??ng/01 ??n v? tài s?n trang b? cho các c? quan, t? ch?c, ??n v? trên ??a bàn t?nh ??k Nông; Tiêu chu?n, ??nh m?c s? d?ng máy móc, thi?t b? chuyên dùng có giá mua t? 500 tri?u ??ng/01 ??n v? tài s?n tr? lên trang b? cho các c? quan, t? ch?c, ??n v? trên ??a bàn t?nh ??k Nông. Xem chi ti?t t?i ?ây.

UBND t?nh Giao Kho b?c Nhà n??c ??k Nông th?c hi?n ki?m soát chi và thanh toán ??i v?i các máy móc, thi?t b? chuyên dùng có tiêu chu?n, ??nh m?c do c? quan có th?m quy?n ban hành.

Th? tr??ng ??n v? s? nghi?p công l?p t? ??m b?o chi th??ng xuyên và chi ??u t? ban hành quy?t ??nh tiêu chu?n, ??nh m?c s? d?ng máy móc, thi?t b? chuyên dùng t?i ??n v?.

Quy?t ??nh này có hi?u l?c thi hành k? t? ngày 20/12/2018.

Huy Hoàng

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực