Tổ chức bộ máy

Kinh tế xã hội

video đắk nông

Không tìm thấy video nào

Cơ cấu tổ chức

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY TỈNH ĐĂK NÔNG

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ Điều 1: Quy định chung 1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh...

tìm kiếm