Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 680/QĐ-UBND

Quyết định về việc cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường 

 

21/04/2017 Nguyễn
2 209/BC-UBND

Về việc thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

20/04/2017 Trần Xuân Hải
3 1922/UBND-NN

Công văn về việc báo cáo việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

18/04/2017 Trần Văn Diêu
4 1920/UBND-KTKH

Công văn về việc dự án Công viên vui chơi giải trí Liêng Nung của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SACOM

18/04/2017 Nguyễn Bốn
5 1921/UBND-NN

Công văn (gửi Sở KH&CN) về việc lựa chọn sản phẩm đặc trưng để đăng lên Đặc san Tinh hoa Sản vật Việt

18/04/2017 Trần Văn Diêu
6 1919/UBND-KTKH

Công văn về việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc bàn giao hệ thống cấp nước xã Nhân Cơ và xã Kiến Thành

18/04/2017 Nguyễn Bốn
7 1924/UBND-NN

Công văn (gửi Sở TN&MT) về việc tạo 1.000 ha đất sạch để thu hút đầu tư trong diện tích 63.057 ha

18/04/2017 Trương Thanh Tùng
8 1925/UBND-NN

Công văn về việc điều tra, xử lý các vụ phá rừng trọng điểm

18/04/2017 Nguyễn Bốn
9 1917/UBND-KTKH

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg

18/04/2017 Nguyễn Bốn
10 1918/UBND-KTKH

Công văn (gửi Sở Tài chính) về việc phê duyệt giá nước sạch tại thị xã Gia Nghĩa

18/04/2017 Nguyễn Bốn
11 644/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Giáo họ Thánh Mẫu

18/04/2017 Trương Thanh Tùng
12 646/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

18/04/2017 Nguyễn Bốn
13 1916/UBND-KTKH

Công văn về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg 

18/04/2017 Nguyễn Bốn
14 643/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung hiện trạng rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiêp Quảng Đức tại Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

18/04/2017 Trương Thanh Tùng
15 642/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung hiện trạng rừng của Công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp Đức Lập tại Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

18/04/2017 Trương Thanh Tùng
16 645/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (vốn chuẩn bị đầu tư chưa phân bổ)

18/04/2017 Nguyễn Bốn
17 1912/UBND-NN Công văn về việc tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm 17/04/2017 Trương Thanh Tùng
18 1906/UBND-KGVX

Công văn (gửi Thường trực Tỉnh ủy) về việc ban hành Nghị quyết về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

17/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
19 101/SY-UBND

Sao y Quyết định 444/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 

17/04/2017 Nguyễn Viết Thuật
20 1909/UBND-NN

Công văn về việc xử lý diện tích đất phá rừng tại dự án của Công ty TNHH Hoàng Ba

17/04/2017 Trương Thanh Tùng