Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
221 426/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

18/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
222 1352/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

18/08/2017 Trần Xuân Hải
223 4465/UBND-KTKH Công văn về việc phê bình các doanh nghiệp xếp loại C và các doanh nghiệp chưa nộp BCTC kiểm toán 17/08/2017 Trần Xuân Hải
224 1350/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao bổ sung kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi sang xây dựng các công trình công ích năm 2017

17/08/2017 Trương Thanh Tùng
225 1348/QĐ-UBND

Quyết định về việc giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty Cà phê Đức Lập

17/08/2017 Trần Xuân Hải
226 424/BC-UBND

Báo cáo về việc triển khai Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong         

16/08/2017 Cao Huy
227 1343/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt đề cương và dự toán dự án thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

15/08/2017 Nguyễn Bốn
228 1341/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Đắk Nông

15/08/2017 Nguyễn Bốn
229 1340/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông

15/08/2017 Nguyễn Bốn
230 4378/UBND-NN

Công văn về việc xử lý cây rừng bị chết khô, mục nằm tiếp giáp với các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ

15/08/2017 Trương Thanh Tùng
231 1334/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh mục các tiểu dự án đầu tư hỗ trợ cho các tổ chức nông dân, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thuộc dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông

15/08/2017 Trương Thanh Tùng
232 442/BC-UBND

Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 04/8/2017 đến ngày 10/8/2017 và nhiệm vụ tuần tới

15/08/2017 Phạm Ngọc Tuyển
233 1333/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông

15/08/2017 Trương Thanh Tùng
234 1332/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện tích đã chuyển đổi sang xây dựng Công trình Thủy điện Đồng Nai 3 - Địa điểm trồng rừng: Thuộc lâm phần quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

15/08/2017 Trương Thanh Tùng
235 1331/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng trên diện tích rừng sau khai thác thuộc lâm phần quản lý Ban quản lý rừng phòng hộ Vành đai biên giới

15/08/2017 Trương Thanh Tùng
236 1330/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận Trường trung học phổ thông Trường Chinh đạt chuẩn quốc gia

15/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
237 4371/UBND-KGVX

Công văn về việc tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở

15/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
238 4349/UBND-KTKH

Công văn về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ

14/08/2017 Nguyễn Bốn
239 4343/UBND-NC

Công văn về việc tăng cường hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh

14/08/2017 Nguyễn Bốn
240 4342/UBND-NC

Công văn về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

14/08/2017 Nguyễn Bốn

Thông Báo