Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
241 1328/QĐ-UBND

Quyết định về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Nông 

14/08/2017 Nguyễn Bốn
242 1326/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần  

14/08/2017 Trần Xuân Hải
243 1323/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

14/08/2017 Nguyễn Bốn
244 1320/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020

14/08/2017 Trần Xuân Hải
245 1319/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

14/08/2017 Nguyễn Bốn
246 1317/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh số liệu thu, chi năm 2016

14/08/2017 Nguyễn Bốn
247 421/BC-UBND

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2017; xây dựng dự toán NSNN năm 2018

11/08/2017 Nguyễn Bốn
248 1314/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh diện tích đất giao, đất thuê tại Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông

11/08/2017 Trương Thanh Tùng
249 1315/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh chủ thể sử dụng đất và xác định diện tích giao đất, cho thuê đất

11/08/2017 Trương Thanh Tùng
250 1313/QĐ-UBND

Quyết định về việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 (nguồn cân đối ngân sách địa phương) 

11/08/2017 Nguyễn Bốn
251 4284/UBND-TH

Công văn về việc thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông năm 2018

10/08/2017 Trần Văn Thương
252 4287/UBND-NC

Công văn về việc giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển

10/08/2017 Trần Văn Diêu
253 419/KH-UBND

Kế hoạch sơ kết Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2011 - 2017

10/08/2017 Cao Huy
254 418/KH-UBND

Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số cái cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Đắk Nông năm 2017 và những năm tiêp theo

10/08/2017 Cao Huy
255 1311/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo

10/08/2017 Cao Huy
256 1310/QĐ-UBND

Quyết định về việc thông qua Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đắk Nông

10/08/2017 Cao Huy
257 4282/UBND-KGVX

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy 

09/08/2017 Cao Huy
258 4267/UBND-NN

Công văn về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch số 437 

09/08/2017 Trương Thanh Tùng
259 1309/QĐ-UBND

Quyết định về việc tạm ứng kinh phí để thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2017

09/08/2017 Trần Xuân Hải
260 1308/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng và đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

09/08/2017 Trần Xuân Hải

Thông Báo