VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
461 2006/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh

19/12/2017 Cao Huy
462 2005/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

19/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
463 1998/QĐ-UBND

Quyết định về việc Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, mỏ đá bazan thôn Tân An (mở rộng), xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông”

19/12/2017 Trương Thanh Tùng
464 1996/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

19/12/2017 Trương Thanh Tùng
465 1994/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 1855/QĐ-UBND, ngày 21/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

19/12/2017 Nguyễn Bốn
466 1993/QĐ-UBND

Quyết định về việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 48A-003.01 do Sở Giao thông vận tải quản lý, sử dụng 

 

19/12/2017 Nguyễn Bốn
467 1990/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng dự án Trụ sở làm việc Sở ngoại vụ 

19/12/2017 Trương Thanh Tùng
468 2000/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí của xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020

19/12/2017 Trương Thanh Tùng
469 1999/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020

19/12/2017 Trương Thanh Tùng
470 693/BC-UBND

Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018

18/12/2017 Nguyễn Bốn
471 1987/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định báo cáo thẩm tra an toàn giao thông dự án Đường tránh đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

18/12/2017 Nguyễn Bốn
472 1985/QĐ-UBND

Quyêt định về việc phê duyệt điều lệ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đắk nông

18/12/2017 Nguyễn Bốn
473 1984/QĐ-UBND

Quyết định về việc thay đổi thành viên Tổ chuyên trách thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nam Nung

18/12/2017 Nguyễn Bốn
474 1952/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

18/12/2017 Trương Thanh Tùng
475 1973/QĐ-UBND Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 15/12/2017 Nguyễn Bốn
476 1972/QĐ-UBND Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn  ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 15/12/2017 Nguyễn Bốn
477 691/BC-UBND

Tổng kết năm 2017 tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg của tỉnh Đắk Nông

15/12/2017 Nguyễn Bốn
478 7118/UBND-KTKH

Quyết định về việc hướng dẫn phân bổ vốn và tăng cường quản lý vốn đầu tư từ NSNN, TPCP năm 2018

15/12/2017 Nguyễn Bốn
479 7119/UBND-KTKH

Công văn về việc dự kiến phân bổ kế hoạch vốn nguồn NSTW năm 2018

15/12/2017 Nguyễn Bốn
480 7120/UBND-KTKH

Công văn về việc hướng dẫn một số điểm tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

15/12/2017 Nguyễn Bốn