Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
41 93/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông

18/01/2018 Cao Huy
42 86/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/01/2018 Trương Thanh Tùng
43 76/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chi hội Tin lành Bu Rwuah

16/01/2018 Trương Thanh Tùng
44 75/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020  

16/01/2018 Trương Thanh Tùng
45 192/UBND-KTKH Triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 12/01/2018 Nguyễn Bốn
46 63/QĐ-UBND Quyết định vệ việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguốn vốn ngân sách Trung ương và Trái phiếu Chính phủ năm 2018 12/01/2018 Nguyễn Bốn
47 66/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

12/01/2018 Trần Xuân Hải
48 65/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính điều chỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

12/01/2018 Cao Huy
49 64/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2018

12/01/2018 Cao Huy
50 62/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Nông nghiệp Gia Nghĩa

11/01/2018 Trương Thanh Tùng
51 53/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

11/01/2018 Nguyễn Bốn
52 35/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

09/01/2018 Cao Huy
53 33/QĐ-UBND

Quyết định về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

09/01/2018 Cao Huy
54 32/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/01/2018 Cao Huy
55 34/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cung cấp  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/01/2018 Cao Huy
56 27/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/01/2018 Cao Huy
57 23/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi 2.466,5 m2 đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’lấp; đồng thời, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Quảng Tín

05/01/2018 Trương Thanh Tùng
58 22/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công an tỉnh Đắk Nông sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ

05/01/2018 Trương Thanh Tùng
59 17/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Trạm y tế xã Nam Dong giao cho UBND huyện Cư Jút quản lý, bố trí sử dụng

05/01/2018 Trương Thanh Tùng
60 17/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao đất đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trạm y tế xã Nam Dong

05/01/2018 Trương Thanh Tùng