Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 635/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh

14/04/2017 Trần Xuân Hải
2 627/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn

13/04/2017 Trần Xuân Hải
3 626/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông.

13/04/2017 Trần Xuân Hải
4 201/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX

Sao y Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

13/04/2017 Trần Văn Diêu
5 1848/UBND-NN

Công văn về việc lấy ý kiến của Sở Tài chính về Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai

13/04/2017 Trần Văn Diêu
6 1845/UBND-CNXD

Công văn về việc hỗ trợ khu đất dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Hiểu về trái tim

13/04/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
7 1850/UBND-NN

Xử lý kiến nghị của Sở Công thương về kết quả tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

13/04/2017 Trần Văn Diêu
8 1858/UBND-NC

Triển khai thực hiện Công văn số 3235/VPCP-TCCV ngày 04/4/2017của Chính phủ về việc bổ sung biên chế kiểm lâm các tỉnh Tây Nguyên

13/04/2017 Trần Văn Diêu
9 1860/UBND-NC Công văn về việc triển khai thực hiện Công văn số 1784/BNV-TL ngày 03/4/2017 về việc thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ 13/04/2017 Trần Văn Diêu
10 1856/UBND-KGVX

 

Công văn về việc chấp thuận Chùa Phước Thiện tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì

13/04/2017 Cao Huy
11 1849/UBND-NN

Công văn về việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về REDD+ giai đoạn 2017 - 2020

13/04/2017 Trần Văn Diêu
12 1853/UBND-NC

Công văn về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

13/04/2017 Trần Văn Diêu
13 1859/UBND-KGVX Công văn về việc thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế 13/04/2017 Nguyễn Viết Thuật
14 1846/UBND-KGVX

Công văn về việc góp ý đối với dự thảo Luật du lịch

13/04/2017 Nguyễn Viết Thuật
15 190/BC-UBND

Báo cáo về tình hình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 20/02/2014 và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

13/04/2017 Trần Xuân Hải
16 1851/UBND-NN

Công văn về việc triển khai thực hiện chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

13/04/2017 Trần Văn Diêu
17 1844/UBND-KTKH

Công văn về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ III 

13/04/2017 Trần Văn Thương
18 1847/UBND-HCQT Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 13/04/2017 Nguyễn Tấn Bi
19 1857/UBND-NC

Công văn về việc xử lý các trường hợp nằm trong quy hoạch sử dụng đất  

13/04/2017 Trần Văn Diêu
20 1861/UBND-KTKH Công văn về việc kế hoạch kiểm tra và nắm bắt tình hình ngân sách nhà nước  năm 2016, 2017 13/04/2017 Trần Xuân Hải