Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
61 1499/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Nam Nung bàn giao UBND huyện Krông Nô quản lý, bố trí sử dụng

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
62 1500/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và Kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018 của Ban chỉ đạo tỉnh Đắk Nông về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
63 1501/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
64 1502/QĐ-UBND

Quyết định về việc tịch thu tang vật vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
65 1507/QĐ-UBND

Quyết định về việc hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ I năm học 2017-2018 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

13/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
66 1508/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Ban Quản lý Dự án phát triển lâm nông nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông

13/09/2017 Nguyễn Bốn
67 5074/UBND-NC

Công văn về việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến phát triển, quản lý, hoạt động kinh doanh chợ

13/09/2017 Trần Xuân Hải
68 484/KH-UBND

Kế hoạch duy trì bền vững kết quả Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 

13/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
69 5085/UBND-KGVX

Công văn về việcthực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh

13/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
70 5046/UBND-NN

Công văn về việc chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
71 482/KH-UBND

Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
72 481/BC-UBND

Báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực hạ tầng

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
73 5054/UBND-NC

Công văn về việc rà soát các thủ tục hành chính

 

13/09/2017 Cao Huy
74 1489/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với:Tổ chức: Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Minh Dũng.

13/09/2017 Nguyễn Bốn
75 5022/UBND-NC

Công văn về việc biên chế sự nghiệp giáo dục

12/09/2017 Nguyễn Bốn
76 1490/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán thành lập bản đồ hành chính cấp xã, cấp huyện của tỉnh Đắk Nông

12/09/2017 Nguyễn Bốn
77 5038/UBND-NN

Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 05 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ

12/09/2017 Trần Văn Diêu
78 476/BC-UBND

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ từ khi ban hành Chỉ thị đến nay

12/09/2017 Nguyễn Bốn
79 474/BC-UBND

Báo cáo kiểm điểm, đánh giá tình hình chuẩn bị, xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa III thông qua tại kỳ họp thứ 4; chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh khóa III tại kỳ họp thứ 5

12/09/2017 Nguyễn Bốn
80 475/BC-UBND

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

12/09/2017 Cao Huy

Thông Báo