VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
81 879/QĐ-UBND

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

08/06/2018 Trương Thanh Tùng
82 878/QĐ-UBND Phê duyệt mẫu phác thảo bước hai Tượng đài Chiến thắng Đức Lập huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông  08/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
83 877/QĐ-UBND Cho phép thành lập Văn phòng công chứng 08/06/2018 Cao Huy
84 264a/KH-UBND

Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018 và những năm tiếp theo

07/06/2018 Nguyễn Bốn
85 2672/UBND-KTKH Quy trình, thủ tục thực hiện công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên 07/06/2018 Nguyễn Bốn
86 875/QĐ-UBND

Giao kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

07/06/2018 Nguyễn Bốn
87 874/QĐ-UBND Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 07/06/2018 Nguyễn Bốn
88 2655/UBND-KTKH Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán nợ công 06/06/2018 Nguyễn Bốn
89 2563/UBND-KTKH Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng 06/06/2018 Nguyễn Bốn
90 873/QĐ-UBND

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và Báo cáo an toàn đập Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

06/06/2018 Trương Thanh Tùng
91 871/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị nội trú năm 2018

06/06/2018 Nguyễn Bốn
92 870/QĐ-UBND

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

06/06/2018 Nguyễn Bốn
93 869/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho Ngành Kiểm lâm năm 2018 06/06/2018 Nguyễn Bốn
94 868/QĐ-UBND

Điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ thẩm định chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

06/06/2018 Nguyễn Bốn
95 867/QĐ-UBND

Thu hồi, hủy bỏ một phần Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế đợt I năm 2017

06/06/2018 Nguyễn Bốn
96 866/QĐ-UBND Bổ nhiệm công chức vào ngạch Thanh tra viên chính 06/06/2018 Nguyễn Bốn
97 865/QĐ-UBND Bổ nhiệm công chức vào ngạch Thanh tra viên chính 06/06/2018 Nguyễn Bốn
98 864/QĐ-UBND

Bãi bỏ các Quyết định 

06/06/2018 Nguyễn Bốn
99 863/QĐ-UBND

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

 

06/06/2018 Nguyễn Bốn
100 862/QĐ-UBND

công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

06/06/2018 Cao Huy