VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
161 554/QĐ-UBND Công nhận 53 tác phẩm báo chí đạt Giải thưởng Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ II, năm 2017 17/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
162 588/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập Công trình thủy điện Hòa Phú năm 2018
17/04/2018 Trần Xuân Hải
163 587/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập Công trình thủy điện Nhân Cơ năm 2018 17/04/2018 Trần Xuân Hải
164 582/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập Công trình thủy điện Hòa Phú năm 2018
17/04/2018 Trần Xuân Hải
165 584/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập Công trình thủy điện Đắk Ru năm 2018
17/04/2018 Trần Xuân Hải
166 586/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập Công trình thủy điện Quảng Tín năm 2018 17/04/2018 Trần Xuân Hải
167 585/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập Công trình thủy điện Quảng Tín năm 2018 17/04/2018 Trần Xuân Hải
168 579/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập Công trình thủy điện Đrây H’Linh năm 2018 17/04/2018 Trần Xuân Hải
169 567/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập Công trình thủy điện Đắk Sin 1 năm 2018 17/04/2018 Trần Xuân Hải
170 568/QĐ-UBND

Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập Công trình thủy điện Sêrêpôk 3 năm 2018

 

17/04/2018 Trần Xuân Hải
171 569/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập Công trình thủy điện Buôn Tua Srah năm 2018 17/04/2018 Trần Xuân Hải
172 570/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập Công trình thủy điện Buôn Kuốp năm 2018
17/04/2018 Trần Xuân Hải
173 552/QĐ-UBND Thành lập Tổ công tác chỉđạo việc quyết toán các công trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư 17/04/2018 Nguyễn Bốn
174 558/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương dự toán Chương trình Quan trắc định kỳ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
175 556/QĐ-UBND Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh 17/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
176 559/QĐ-UBND Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018, nguồn vốn thông báo sau thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ 17/04/2018 Nguyễn Bốn
177 553/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Hoa viên và khu dân cư mới huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông  17/04/2018 Trương Thanh Tùng
178 563/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung và thay thế một số Điều của Quyết định 1123/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh về việc giải thể Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp Đức Lập
17/04/2018 Nguyễn Bốn
179 529/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời giao 17.821,2 m2 đất cho công ty Cổ phần xây dựng giao thông Beton 6 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình khu nhà ở xã hội 17/04/2018 Trương Thanh Tùng
180 542/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát xây dựng xã Nâm N'Đir, huyện Krông Nô 17/04/2018 Trương Thanh Tùng