Legislation code 65/QĐ-UBND
Issuing date 12/01/2018
Published time 12/01/2018
Signer Cao Huy
Subject

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính điều chỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation