Legislation code 86/QĐ-UBND
Issuing date 17/01/2018
Published time 17/01/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation