Legislation code 2887/UBND-KTKH
Issuing date 18/06/2018
Published time 18/06/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation