Legislation code 2886/UBND-KTKH
Issuing date 18/06/2018
Published time 18/06/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Điều chỉnh đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 3148/CTr-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation