STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 213/UBND-KTKH Xử lý và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh 14/01/2019 Nguyễn Bốn
2 30/UBND-TH Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV 03/01/2019 Nguyễn Bốn
3 6664/UBND-NN Thay đổi một số nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 07 Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 28/12/2018 Trương Thanh Tùng
4 6637/UBND-TH Triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2019 28/12/2018 Nguyễn Bốn
5 6577/UBND-Th Triển khai Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ  26/12/2018 Cao Huy
6 6578/UBND-TH Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019  26/12/2018 Nguyễn Bốn
7 6343/UBND-KTKH

Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước

13/12/2018 Nguyễn Bốn
8 5815/UBND-KGVX Triển khai thực hiện đảm bảo về môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm và điều kiện vệ sinh trong trường học 16/11/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 14192/BTC-TCT Một số nội dung của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 15/11/2018 Trần Xuân Hà
10 5700/UBND-CNXD Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các doanh nghiệp khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/11/2018 Trần Xuân Hải
11 5568/UBND-CNXD Triển khai kết luận của Hội đồng nhân dân tỉnh, về xử lý các vướng mắc trong khu công nghiệp,cum công nghiệp 02/11/2018 Trần Xuân Hải
12 5421/UBND-CNXD Triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ 26/10/2018 Nguyễn Bốn
13 5204/CV-BTC Đề cử, tôn vinh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ngành hàng cà phê tại Lễ kỷ niệm Ngày cà phê Việt Nam lần 2 năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông 17/10/2018 Trương Thanh Tùng
14 5189/UBND-NN Mời đăng ký tham gia chương trình Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 2 năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông 17/10/2018 Trương Thanh Tùng
15 5028/UBND-KGVX Triển khai thực hiện  Quyết định số 1045/QĐ-TT ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông và Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 09/10/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
16 4750/UBND-KTKH Trả lời kiến nghị Doanh nghiệp 24/09/2018 Phạm Ngọc Tuyển
17 4471/UBND-NN Thực hiện công tác chuẩn bị vận hành điều tiết các hồ chứa trong mùa lũ năm 2018 10/09/2018 Trương Thanh Tùng
18 4384/UBND-NN Chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
19 4384/UBND-NN Chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
20 4211/UBND-NN Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2018 và giai đoạn 2019-2020 24/08/2018 Trương Thanh Tùng