VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 4063/UBND-NC Chấn chỉnh công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh 18/08/2018 Cao Huy
2 4063/UBND-NC Chấn chỉnh công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh 18/08/2018 Cao Huy
3 3914/UBND-NN Đính chính nội dung Kết luận số 83/KL-UBND ngày 07/8/2018 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh 09/08/2018 Trần Văn Diêu
4 3876/UBND-CNXD Đôn đốc tiến độ và tổ chức thực hiện Dự án Hồ Gia Nghĩa 08/08/2018 Trần Xuân Hải
5 3874/UBND-CNXD Triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP, ngày 26/6/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP 07/08/2018 Trần Xuân Hải
6 3789/UBND-NN Triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ 02/08/2018 Trương Thanh Tùng
7 3799/UBND-NN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ 02/08/2018 Trương Thanh Tùng
8 3707/UBND-CNXD Triển khai Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, ngày 22/5/2018 của Chính phủ 30/07/2018 Trần Xuân Hải
9 1545/SKH-TTXTĐT Danh mục những công việc, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư 26/07/2018 Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
10 699/VPUBND-NN Kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, cây giống, phân bón trên địa bàn tỉnh 25/07/2018 Trần Văn Diêu
11 3595/UBND-KTKH Quy trình xử lý giải quyết khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp tại các buổi cà phê doanh nhân
24/07/2018 Trần Xuân Hải
12 3567/UBND-NC Triển khai thực hiện sơ kết 03 năm thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành 23/07/2018 Cao Huy
13 3139/QĐ-UBND Hỗ trợ nâng cấp bổ sung các hạng mục cơ sở hạ tầng, vườn ươm giống Cà phê cho Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  02/07/2018 Trần Xuân Hải
14 3065/UBND-KTKH Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và lập kế hoạch tài chính - NSNN 2019-2021 27/06/2018 Nguyễn Bốn
15 2983/UBND-TH Triển khai thực hiện Báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tháng 5 năm 2018 22/06/2018 Trần Văn Thương
16 2982/UBND-NC Đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 22/06/2018 Cao Huy
17 2966/UBND-NN Phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện có liên quan 22/06/2018 Trần Xuân Hải
18 2893/UBND-KTKH Xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số thành phần thuộc chỉ số PCI năm 2018. 18/06/2018 Trần Xuân Hải
19 2886/UBND-KTKH Điều chỉnh đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 3148/CTr-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh 18/06/2018 Nguyễn Bốn
20 2887/UBND-KTKH Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 18/06/2018 Nguyễn Bốn