STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 5204/CV-BTC Đề cử, tôn vinh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ngành hàng cà phê tại Lễ kỷ niệm Ngày cà phê Việt Nam lần 2 năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông 17/10/2018 Trương Thanh Tùng
2 5189/UBND-NN Mời đăng ký tham gia chương trình Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 2 năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông 17/10/2018 Trương Thanh Tùng
3 5028/UBND-KGVX Triển khai thực hiện  Quyết định số 1045/QĐ-TT ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông và Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 09/10/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
4 4750/UBND-KTKH Trả lời kiến nghị Doanh nghiệp 24/09/2018 Phạm Ngọc Tuyển
5 4471/UBND-NN Thực hiện công tác chuẩn bị vận hành điều tiết các hồ chứa trong mùa lũ năm 2018 10/09/2018 Trương Thanh Tùng
6 4384/UBND-NN Chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
7 4384/UBND-NN Chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
8 4211/UBND-NN Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2018 và giai đoạn 2019-2020 24/08/2018 Trương Thanh Tùng
9 4211/UBND-NN Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2018 và giai đoạn 2019-2020 24/08/2018 Trương Thanh Tùng
10 4164/UBND-KGVX Thực hiện đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp 22/08/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 4063/UBND-NC Chấn chỉnh công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh 18/08/2018 Cao Huy
12 4063/UBND-NC Chấn chỉnh công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh 18/08/2018 Cao Huy
13 3914/UBND-NN Đính chính nội dung Kết luận số 83/KL-UBND ngày 07/8/2018 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh 09/08/2018 Trần Văn Diêu
14 3876/UBND-CNXD Đôn đốc tiến độ và tổ chức thực hiện Dự án Hồ Gia Nghĩa 08/08/2018 Trần Xuân Hải
15 3874/UBND-CNXD Triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP, ngày 26/6/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP 07/08/2018 Trần Xuân Hải
16 3789/UBND-NN Triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ 02/08/2018 Trương Thanh Tùng
17 3799/UBND-NN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ 02/08/2018 Trương Thanh Tùng
18 3707/UBND-CNXD Triển khai Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, ngày 22/5/2018 của Chính phủ 30/07/2018 Trần Xuân Hải
19 1545/SKH-TTXTĐT Danh mục những công việc, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư 26/07/2018 Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
20 699/VPUBND-NN Kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, cây giống, phân bón trên địa bàn tỉnh 25/07/2018 Trần Văn Diêu