STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 33/GP-UBND Giấy phép thăm dò khoáng sản 25/10/2018 Trương Thanh Tùng
2 5166/GXN-UBND Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Dự án Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất sản phẩm ván MDF và Veneer gỗ, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison 16/10/2018 Trương Thanh Tùng
3 31/GP-UBND Giấy phép thăm dò  nước dưới đất 04/10/2018 Trương Thanh Tùng
4 4952/GXN-UBND Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường dự án "Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tại thôn 7, xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông" 04/10/2018 Trương Thanh Tùng
5 30/GP-UBND Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 13/09/2018 Trương Thanh Tùng
6 29/GP-UBND Giấy phép thăm dò khoáng sản 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
7 25/GP-UBND Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
8 26/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
9 28/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
10 23/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 06/08/2018 Trương Thanh Tùng
11 22/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 24/07/2018 Trần Xuân Hải
12 20/GP-MT/UBND Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 18/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
13 21/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 15/06/2018 Trương Thanh Tùng
14 18/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 08/06/2018 Trương Thanh Tùng
15 19/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 08/06/2018 Trương Thanh Tùng
16 17/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 23/05/2018 Trương Thanh Tùng
17 14/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
18 13/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
19 12/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
20 11/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 08/05/2018 Trần Xuân Hải