VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 30/GP-UBND Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 13/09/2018 Trương Thanh Tùng
2 29/GP-UBND Giấy phép thăm dò khoáng sản 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
3 25/GP-UBND Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
4 26/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
5 28/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 05/09/2018 Trương Thanh Tùng
6 23/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 06/08/2018 Trương Thanh Tùng
7 22/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 24/07/2018 Trần Xuân Hải
8 20/GP-MT/UBND Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 18/06/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 21/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 15/06/2018 Trương Thanh Tùng
10 18/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 08/06/2018 Trương Thanh Tùng
11 19/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 08/06/2018 Trương Thanh Tùng
12 17/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 23/05/2018 Trương Thanh Tùng
13 14/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
14 13/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
15 12/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
16 11/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 08/05/2018 Trần Xuân Hải
17 10/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới  04/05/2018 Trương Thanh Tùng
18 09/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 03/05/2018 Trương Thanh Tùng
19 07/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 03/05/2018 Trương Thanh Tùng
20 08/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 03/05/2018 Trương Thanh Tùng