STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 608/BC-UBND  Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 14/11/2018) và nhiệm vụ tuần 47 20/11/2018 Phạm Ngọc Tuyển
2 565/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 18/10/2018 đến ngày 24/10/2018) và nhiệm vụ tuần 44 30/10/2018 Phạm Ngọc Tuyển
3 556/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 11/10/2018 đến ngày 17/10/2018) và nhiệm vụ tuần 43 23/10/2018 Phạm Ngọc Tuyển
4 525/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 28/9/2018 đến ngày 03/10/2018) và nhiệm vụ tuần 41 08/10/2018 Phạm Ngọc Tuyển
5 514/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 20/9/2018 đến ngày 26/9/2018) và nhiệm vụ tuần 40 03/10/2018 Phạm Ngọc Tuyển
6 505/BC-UBND  Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 14/9/2018 đến ngày 20/9/2018) và nhiệm vụ tuần 39 26/09/2018 Phạm Ngọc Tuyển
7 465/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 24/8/2018 đến ngày 30/8/2018) và nhiệm vụ tuần 36 06/09/2018 Phạm Ngọc Tuyển
8 449/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 17/8/2018 đến ngày 23/8/2018) và nhiệm vụ tuần 35 28/08/2018 Trần Văn Thương
9 441/BC-UBND Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/08/2018 Nguyễn Bốn
10 421/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 03/8/2018 đến ngày 09/8/2018) và nhiệm vụ tuần 33 14/08/2018 Phạm Ngọc Tuyển
11 412/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 27/7/2018 đến ngày 02/8/2018) và nhiệm vụ tuần 32 09/08/2018 Phạm Ngọc Tuyển
12 402/BC-UBND Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 03/08/2018 Trương Thanh Tùng
13 389/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (từ ngày 13/7/2018 đến ngày 19/7/2018) và nhiệm vụ tuần 30 25/07/2018 Phạm Ngọc Tuyển
14 365/BC-UBND

Báo cáo tuần 28: Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 06/7/2018 đến ngày 12/7/2018) và nhiệm vụ tuần 29

18/07/2018 Phạm Ngọc Tuyển
15 345/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (từ ngày 22/6-28-6/2018) và nhiệm vụ tuần 27 05/07/2018 Phạm Ngọc Tuyển
16 325/BC-UBND Báo cáo thông tin tuần 25 Phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 15/6/2018 đến ngày 21/6/2018) và nhiệm vụ tuần 26 27/06/2018 Phạm Ngọc Tuyển
17 320/BC-UBND Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
26/06/2018 Cao Huy
18 291/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06 tháng đầu năm 2018 15/06/2018 Nguyễn Bốn
19 290/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 6 tháng đầu năm 2018. 15/06/2018 Nguyễn Bốn
20 282/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 23 (Từ ngày 1/6/2018-7/6/2018) và nhiệm vụ tuần 24 12/06/2018 Phạm Ngọc Tuyển