STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 17/CT-UBND Tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/12/2018 Nguyễn Bốn
2 12/CT-UBND Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 25/10/2018 Cao Huy
3 11/CT-UBND Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 16/10/2018 Trương Thanh Tùng
4 08/CT-UBND Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách tỉnh Đắk Nông năm 2019 11/07/2018 Nguyễn Bốn
5 06/CT-UBND Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/05/2018 Nguyễn Bốn
6 05/CT-UBND

Tăng cường công tác quản lý di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong khu vực Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông

27/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
7 04/CT-UBND Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/04/2018 Cao Huy
8 3/CT-UBND

Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

26/02/2018 Trần Xuân Hải
9 03/CT-UBND Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
26/02/2018 Trần Xuân Hải
10 03/CT-UBND Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 26/02/2018 Trần Xuân Hải
11 09/CT-UBND

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
12 08/CT-UBND

Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng tham mưu các nội dung trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

25/09/2017 Nguyễn Bốn
13 07/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

15/09/2017 Nguyễn Bốn
14 06/CT-UBND

Về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

07/08/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 05/CT-UBND

Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách tỉnh Đắk Nông năm 2018

27/07/2017 Nguyễn Bốn
16 04/CT-UBND

Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm

30/05/2017 Nguyễn Bốn
17 03/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/05/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
18 13/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17/08/2012 Lê Diễn
19 10/CT-UBND

Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình không có bạo lực

17/07/2008 Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Đức Yến