STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 50/BC-UBND Báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/02/2019 Nguyễn Bốn
2 27/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 10/01/2019 đến ngày 16/01/2019) và nhiệm vụ tuần 04 22/01/2019 Phạm Ngọc Tuyển
3 11/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 01 (Từ ngày 27/12/2018 đến ngày 02/01/2019) và nhiệm vụ tuần 02 09/01/2019 Phạm Ngọc Tuyển
4 714/BC-UBND Báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 28/12/2018 Trần Xuân Hải
5 703/BC-UBND Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông năm 2018 và phương hướng, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2019 26/12/2018 Nguyễn Bốn
6 694/QĐ-UBND Báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 13/12/2018 đến ngày 19/12/2018) và nhiệm vụ tuần 52 24/12/2018 Phạm Ngọc Tuyển
7 667/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 29/11/2018 đến ngày 05/12/2018) và nhiệm vụ tuần 50 12/12/2018
8 608/BC-UBND  Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 14/11/2018) và nhiệm vụ tuần 47 20/11/2018 Phạm Ngọc Tuyển
9 565/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 18/10/2018 đến ngày 24/10/2018) và nhiệm vụ tuần 44 30/10/2018 Phạm Ngọc Tuyển
10 556/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 11/10/2018 đến ngày 17/10/2018) và nhiệm vụ tuần 43 23/10/2018 Phạm Ngọc Tuyển
11 525/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 28/9/2018 đến ngày 03/10/2018) và nhiệm vụ tuần 41 08/10/2018 Phạm Ngọc Tuyển
12 514/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 20/9/2018 đến ngày 26/9/2018) và nhiệm vụ tuần 40 03/10/2018 Phạm Ngọc Tuyển
13 505/BC-UBND  Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 14/9/2018 đến ngày 20/9/2018) và nhiệm vụ tuần 39 26/09/2018 Phạm Ngọc Tuyển
14 465/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 24/8/2018 đến ngày 30/8/2018) và nhiệm vụ tuần 36 06/09/2018 Phạm Ngọc Tuyển
15 449/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 17/8/2018 đến ngày 23/8/2018) và nhiệm vụ tuần 35 28/08/2018 Trần Văn Thương
16 441/BC-UBND Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/08/2018 Nguyễn Bốn
17 421/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 03/8/2018 đến ngày 09/8/2018) và nhiệm vụ tuần 33 14/08/2018 Phạm Ngọc Tuyển
18 412/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 27/7/2018 đến ngày 02/8/2018) và nhiệm vụ tuần 32 09/08/2018 Phạm Ngọc Tuyển
19 402/BC-UBND Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 03/08/2018 Trương Thanh Tùng
20 389/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (từ ngày 13/7/2018 đến ngày 19/7/2018) và nhiệm vụ tuần 30 25/07/2018 Phạm Ngọc Tuyển