Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 379/BC-UBND

Báo cáo công tác quản lý và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2017

18/07/2017 Cao Huy
2 375/BC-UBND

Báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên năm 2005

14/07/2017 Cao Huy
3 373/BC-UBND

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2017 

13/07/2017 Nguyễn Bốn
4 366/BC-UBND

Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển giao thông vận tải tinh Đắk Nông

11/07/2017 Nguyễn Bốn
5 362/BC-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 30/6/2017 đến ngày 06/7/2017 và nhiệm vụ tuần tới

07/07/2017 Phạm Ngọc Tuyển
6 354/BC-UBND

Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2016; Tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

30/06/2017 Trần Xuân Hải
7 348/BC-UBND

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị

29/06/2017 Cao Huy
8 343/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2017

28/06/2017 Cao Huy
9 329/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý II và 6 tháng đầu năm 2017

21/06/2017 Trương Thanh Tùng
10 318/BC-UBND

Kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017

16/06/2017 Trương Thanh Tùng
11 316/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

15/06/2017 Nguyễn Bốn
12 312/BC-UBND

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017

14/06/2017 Ngô Xuân Lộc
13 305/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ

09/06/2017 Nguyễn Bốn
14 302/BC-UBND

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 05 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017

09/06/2017 Nguyễn Bốn
15 296/BC-UBND

Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn ở cấp xã

05/06/2017 Trương Thanh Tùng
16 292/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 24/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi

01/06/2017 Nguyễn Bốn
17 290/KH-UBND

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về một số chính sách xã hội

01/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
18 293/BC-UBND

Đánh giá cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý giai đoạn 2011-2016; mục tiêu, quan điểm và giải pháp để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý trong thời gian tới

01/06/2017 Nguyễn Bốn
19 284/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 05 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017

31/05/2017 Nguyễn Bốn
20 287/BC-UBND

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 17/4/2007 của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển GTVT tỉnh Đắk Nông  giai đoạn 2007-2010 định hướng đến năm 2020.

30/05/2017 Trần Xuân Hải