Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 548/BC-UBND Báo cáo ước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018 (lần 2) 11/10/2017 Nguyễn Bốn
2 545/BC-UBND

Báo cáo công tác thi hành án hành chính năm 2017

10/10/2017 Cao Huy
3 544/BC-UBND

Báo cáo về việc rà soát, đánh giá về Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch

 

10/10/2017 Nguyễn Bốn
4 543/BC-UBND

Báo cáo về việc rà soát, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành

10/10/2017 Nguyễn Bốn
5 541/BC-UBND

Báo cáo về việc rà soát, đánh giá, tích hợp các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018

 

10/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 537/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đối ngoại nhân dân từ năm 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/10/2017 Nguyễn Bốn
7 530/BC-UBND

Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

03/10/2017 Nguyễn Bốn
8 525/BC-UBND

Báo cáo tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước 09 tháng đầu năm 2017

02/10/2017 Trần Xuân Hải
9 520/BC-UBND

Báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III và 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

29/09/2017 Nguyễn Bốn
10 513/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý III và 9 tháng đầu năm 2017

28/09/2017 Nguyễn Bốn
11 509/BC-UBND

Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

27/09/2017 Nguyễn Bốn
12 511/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2017; Ước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm 2017 và Xây dựng kế hoạch năm 2018

27/09/2017 Nguyễn Bốn
13 503/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm quý III năm 2017

25/09/2017 Nguyễn Bốn
14 501/BC-UBND

Báo cáo kết quả đánh giá tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

22/09/2017 Cao Huy
15 498/BC-UBND

Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
16 473/BC-UBND

Báo cáo kết quả xử lý vướng mắc tại các dự án đầu tư của Công ty TNHH TM DV SX Khoáng sản Phú Gia Phát

11/09/2017 Trần Xuân Hải
17 471/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

11/09/2017 Cao Huy
18 467/BC-UBND

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành

08/09/2017 Cao Huy
19 454/BC-UBND

Báo cáo công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017

08/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
20 443/BC-UBND

Báo cáo về việc rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy và năng lực đội ngũ công chức, viên chức của ngành tài nguyên và môi trường

30/08/2017 Nguyễn Bốn