Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 503/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm quý III năm 2017

25/09/2017 Nguyễn Bốn
2 502/BC-UBND

Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016-2020

22/09/2017 Nguyễn Bốn
3 501/BC-UBND

Báo cáo kết quả đánh giá tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

22/09/2017 Cao Huy
4 498/BC-UBND

Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
5 496/BC-UBND

Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách di dân, tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện và ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

19/09/2017 Trương Thanh Tùng
6 493/BC-UBND

Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước năm 2017

18/09/2017 Cao Huy
7 494/BC-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 08/9/2017 đến ngày 14/9/2017 và nhiệm vụ tuần tới

18/09/2017 Trần Văn Thương
8 481/BC-UBND

Báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực hạ tầng

13/09/2017 Trương Thanh Tùng
9 476/BC-UBND

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ từ khi ban hành Chỉ thị đến nay

12/09/2017 Nguyễn Bốn
10 474/BC-UBND

Báo cáo kiểm điểm, đánh giá tình hình chuẩn bị, xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa III thông qua tại kỳ họp thứ 4; chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh khóa III tại kỳ họp thứ 5

12/09/2017 Nguyễn Bốn
11 475/BC-UBND

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

12/09/2017 Cao Huy
12 473/BC-UBND

Báo cáo kết quả xử lý vướng mắc tại các dự án đầu tư của Công ty TNHH TM DV SX Khoáng sản Phú Gia Phát

11/09/2017 Trần Xuân Hải
13 472/BC-UBND

Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 01/9/2017 đến ngày 07/9/2017 và nhiệm vụ tuần tới

11/09/2017 Phạm Ngọc Tuyển
14 471/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

11/09/2017 Cao Huy
15 469/QĐ-UBND

Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP

08/09/2017 Cao Huy
16 467/BC-UBND

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành

08/09/2017 Cao Huy
17 454/BC-UBND

Báo cáo công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017

08/09/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
18 450/BC-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 25/8/2017 đến ngày 31/8/2017 và phương hướng, nhiệm vụ tuần tới

06/09/2017 Phạm Ngọc Tuyển
19 444/BC-UBND

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

31/08/2017 Nguyễn Bốn
20 443/BC-UBND

Báo cáo về việc rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy và năng lực đội ngũ công chức, viên chức của ngành tài nguyên và môi trường

30/08/2017 Nguyễn Bốn

Thông Báo