VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 412/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 27/7/2018 đến ngày 02/8/2018) và nhiệm vụ tuần 32 09/08/2018 Phạm Ngọc Tuyển
2 402/BC-UBND Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 03/08/2018 Trương Thanh Tùng
3 389/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (từ ngày 13/7/2018 đến ngày 19/7/2018) và nhiệm vụ tuần 30 25/07/2018 Phạm Ngọc Tuyển
4 365/BC-UBND

Báo cáo tuần 28: Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 06/7/2018 đến ngày 12/7/2018) và nhiệm vụ tuần 29

18/07/2018 Phạm Ngọc Tuyển
5 345/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (từ ngày 22/6-28-6/2018) và nhiệm vụ tuần 27 05/07/2018 Phạm Ngọc Tuyển
6 325/BC-UBND Báo cáo thông tin tuần 25 Phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 15/6/2018 đến ngày 21/6/2018) và nhiệm vụ tuần 26 27/06/2018 Phạm Ngọc Tuyển
7 320/BC-UBND Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
26/06/2018 Cao Huy
8 291/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06 tháng đầu năm 2018 15/06/2018 Nguyễn Bốn
9 290/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 6 tháng đầu năm 2018. 15/06/2018 Nguyễn Bốn
10 282/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 23 (Từ ngày 1/6/2018-7/6/2018) và nhiệm vụ tuần 24 12/06/2018 Phạm Ngọc Tuyển
11 262/BC-UBND Báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 18/5/2018 đến ngày 24/5/2018) và nhiệm vụ tuần 22 30/05/2018 Phạm Ngọc Tuyển
12 241/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 11/5/2018 đến ngày 17/5/2018) và nhiệm vụ tuần 21 22/05/2018 Phạm Ngọc Tuyển
13 221/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 04/5/2018 đến ngày 10/5/2018) và nhiệm vụ tuần 20 15/05/2018 Phạm Ngọc Tuyển
14 209/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 27/4/2018 đến ngày 03/5/2018) và nhiệm vụ tuần 19
08/05/2018 Phạm Ngọc Tuyển
15 195/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 20/4/2018 đến ngày 26/4/2018) và nhiệm vụ tuần 18 27/04/2018 Phạm Ngọc Tuyển
16 191/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 13/4/2018 đến ngày 19/4/2018) và nhiệm vụ tuần 17 24/04/2018 Phạm Ngọc Tuyển
17 176/BC-UBND Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 18/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
18 175/BC-UBND Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
17/04/2018 Nguyễn Bốn
19 172/BC-UBND Báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018 và nhiệm vụ tuần 16 17/04/2018 Phạm Ngọc Tuyển
20 161/BC-UBND Kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 30/3/2018 đến ngày 5/4/2018) và nhiệm vụ tuần tới 10/04/2018 Phạm Ngọc Tuyển