Reviews name Lấy ý kiến dự thảo Quy định Cơ chế chính sách tạo quỹ đất sạch để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Các cơ quan, tổ chức có liên quan góp ý kiến cho dự thảo Quy định Cơ chế chính sách tạo quỹ đất sạch để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gửi về địa chỉ: Phòng Pháp chế chính sách, Sở Tài Nguyên-Môi trường, tỉnh Đăk Nông. Email: phuonglien.stnmt@gmail.com
Agencies issued Sở Tài nguyên - Môi trường
Legislation type Nghị quyết
Categorise
Start date reviews 11/07/2017
End date reviews 11/08/2017
File attach
Other draft