Reviews name Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” và tặng thưởng “Bằng khen Thủ tướng Chính phủ” năm học 2016 - 2017
Content Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã họp xét và thống nhất danh sách tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong năm học 2016 – 2017, để trình Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và “ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử, đăng tải toàn bộ danh sách tập thể, cá nhân và thành tích kèm theo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh làm cơ sở trình Chính phủ tặng các danh hiệu. Ý kiến đóng góp xin gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, hoặc qua số điện thoại 02613.545.184 để tổng hợp.
Agencies issued Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Legislation type Văn bản
Categorise Thi đua Khen thưởng
Start date reviews 28/09/2017
End date reviews 08/10/2017
File attach