Reviews name Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo “Quyết định quy định thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Địa chỉ: Đường AmaJhao, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông trước ngày 17/7/2018, để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Legislation type Quyết định
Categorise Lao động Thương binh và Xã hội
Start date reviews 04/07/2018
End date reviews 17/07/2018
File attach