VĂN BẢN DỰ THẢO

STT Tên dự thảo Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến
1 Lấy ý kiến góp ý 2 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 03/04/2018 20/04/2018