Legislation code 26/2017/QĐ-UBND
Issuing date 14/12/2017
Published time 24/12/2017
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định thời gian lập lại dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; Thời gian gửi báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp I và thời gian thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation