Ban QLDAĐTXD các công trình giao thông tỉnh

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
I. Ban Giám đốc
 
1. Giám đốc Nguyễn Quang Tứ
Họ và tên: Nguyễn Quang Tứ
Chức vụ: Giám đốc
Sinh năm: 1975  
Số điện thoại: 0914.142.579
Giám đốc Ban quản lý dự án là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh và các công việc được UBND, chủ tịch UBND tỉnh phân công hoặc ủy quyền;
- Phụ trách chung, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Ban;
- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo:
+ Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác, kế hoạch của Ban, triển khai thực hiện chương trình công tác tháng, quý, năm của Ban;
+ Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự và tiền lương. Thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất. Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Làm chủ tịch hội đồng tuyển dụng, nâng lương; chủ tịch hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật; trưởng ban phòng chống tham nhũng, lãng phí; là thành viên các ban do tỉnh phân công;
- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Phòng Hành chính - Kế toán;
- Ký tất cả các văn bản liên quan đến mọi hoạt động của Ban.
- Kiêm các chức danh:
+ Bí thư chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.
+ Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban chuyên môn do tỉnh phân công.
 
2. Đồng chí Lê Thanh Chung  
Họ và tên: Lê Thanh Chung
Chức vụ: Phó Giám đốc
Sinh năm: 1976
Số điện thoại:0989.448.379
Là người giúp Giám đốc Ban chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công;
- Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc trực, thay Giám đốc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban khi Giám đốc Ban đi vắng;   
- Giúp Giám đốc Ban theo dõi, chỉ đạo, điều hành thực hiện các lĩnh vực:
+ Công tác quản lý dự án; công tác tư vấn giám sát; công tác tư vấn quản lý dự án do Ban thực hiện;
+ Các công việc liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng;
- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động phòng Quản lý dự án;
- Chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu, phổ biến khoa học kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành;
- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Ban giao cụ thể.
- Giám đốc Ban ủy quyền ký thay Giám đốc Ban:
+ Ký điều hành tất cả các công việc của Ban khi Giám đốc Ban đi vắng theo chủ trương đã thống nhất; Ký xử lý văn bản đến hàng ngày khi Giám đốc Ban đi vắng;
+ Ký giải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Kiêm các chức danh:
+ Phó Bí thư chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.
+ Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban chuyên môn do Giám đốc Ban phân công và cấp trên quyết định.
 
3. Đồng chí Nguyễn Thiện Ánh  
Họ và tên: Nguyễn Thiện Ánh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Sinh năm 1978
Là người giúp Giám đốc Ban chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công;
- Giúp Giám đốc Ban theo dõi, chỉ đạo, điều hành thực hiện các lĩnh vực:
+ Về chủ trương, trình tự thủ tục đầu tư; công tác lựa chọn nhà thầu;            
+ Thực hiện kiểm soát hồ sơ thanh toán (đối với những công trình Ban làm chủ đầu tư), chi phí đầu tư xây dựng công trình, công tác quyết toán công trình hoàn thành;
+ Công tác quản lý chất lượng công trình từ hồ sơ thiết kế đến công tác thi công hiện trường;
+ Công tác kiểm tra, kiểm soát về chủ trương, khối lượng điều chỉnh, phát sinh; kiểm tra, kiểm soát công tác nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu công trình hoàn thành;
- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động phòng Kinh tế - Kế hoạch, phòng Kỹ thuật - Thẩm định;
- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Ban giao cụ thể.
- Giám đốc Ban ủy quyền ký thay Giám đốc Ban:
+ Ký giải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công phụ trách (trừ những lĩnh vực liên quan đến vốn, quyết định lựa chọn nhà thầu, hợp đồng).
- Kiêm các chức danh:
+ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.
+ Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban chuyên môn do Giám đốc Ban phân công và cấp trên quyết định.
 

II. Danh sách các phòng chuyên môn

1. Phòng Hành chính - Kế toán

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn Điện thoại
1 Trương Thị Kiều My Phó trưởng Phòng - Phụ trách CNKT 0988470517
2 Nguyễn Thị Huế Phó trưởng Phòng CNKT  
3 Lê Thị Hồng Nhung Kế toán CNKT  
4 Nguyễn Thị Thanh Chi Kế toán CNTCNH  
5 Trần Văn Khánh Chuyên viên CNQTKD  
6 Trần Thị Tư Văn thư - Thủ quỹ CĐQTKD  
7 Phạm Đình Hải Lái xe Lái xe  

 

2. Phòng Kinh tế - Kế hoạch

 

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn Điện thoại
1 Hồ Lê Hồng Phúc Trưởng Phòng KSKTXD 0906336709
2 Nguyễn Khắc Bình Phó trưởng Phòng KSXDCĐ  
3 Phạm Quốc Công Cán bộ kế hoạch KSKTXD  
4 Nguyễn Xuân Thực Cán bộ kế hoạch KSXDCĐ  
5 Phạm Bá Tân Cán bộ kế hoạch KSXDCĐ  
6 Ngô Minh Thành Cán bộ kế hoạch CĐCNKTXD  
7 Ngô Viết Tới Cán bộ kế hoạch KSXDCĐ  

 

3. Phòng Kỹ thuật - Thẩm định

 

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn Điện thoại
1 Đào Chí Trung Phó trưởng Phòng - Phụ trách KSXDCĐ 975996282
2 Nguyễn Thị Phương Phó trưởng Phòng KSXDCĐOSB  
3 Văn Minh Quân Cán bộ kỹ thuật KSXDCĐ  
4 Lương Hữu Phú Cán bộ kỹ thuật KSXDCĐ  
5 Dương Văn Châu Cán bộ kỹ thuật KSXDCTGT  

 

4. Phòng Quản lý dự án

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn Điện thoại
1 Lê Thanh Chung Phó Giám đốc - kiêm Trưởng phòng KSXDCĐ 0989448379
2 Phạm Thế Linh Phó trưởng Phòng KSXDCĐ  
3 Nguyễn Xuân Quốc Phó trưởng phòng KSXDCĐ  
4 Đào Văn Thưởng Cán bộ kỹ thuật KSXDCĐ  
5 Nguyễn Đình Vũ Cán bộ kỹ thuật KSXDCĐ  
6 Nguyễn Trọng Nga Cán bộ kỹ thuật KSXDCĐ  
7 Ngô Huỳnh Phong Cán bộ kỹ thuật KSXDCĐ  
8 Nguyễn Văn Luận Cán bộ kỹ thuật KSXDCĐ  
9 Hoàng Văn Hạnh Cán bộ kỹ thuật KSXDCĐ  
10 Trần Đình Tuấn Cán bộ kỹ thuật KSXDCĐ  
11 Bùi Mạnh Tùng Cán bộ kỹ thuật KSXDCĐ  
12 Mai Khánh Duy Cán bộ kỹ thuật KSCNKTCTXD  
13 Nguyễn Văn Thanh Cán bộ kỹ thuật CĐQLXD